Informatieavond warmtepompen een succes

Op maandagavond 28 oktober zat de kantine van sporthal Arcus vol: ruim zeventig personen waren toegestroomd om meer informatie te krijgen over het fenomeen “warmtepomp”. In de media duikt deze term regelmatig op als het gaat om minder gas te verbruiken ten behoeve van verwarming. Kennelijk voldeed dit aanbod aan een breed gedeelde vraag!

In vier presentaties werden de aanwezigen geïnformeerd over:

  • De werking  van een warmtepomp.
  • Een aantal praktijksituaties.
  • De mogelijkheden voor subsidie en financiering.
  • De mogelijkheden van een hybride warmtepomp in een matig geïsoleerde woning.

De presentaties die werden getoond zijn hier te downloaden.

Informatieavond warmtepompen

Alles wat je altijd al wilde weten over warmtepompen: de Energiecoöperatie Leur houdt op maandagavond 28 oktober een informatieavond in Sportcentrum Arcus, Wijchen, voor iedereen die eindelijk wel eens het naadje van de kous wil weten over wat “zo’n ding” nu eigenlijk doet en of het ook iets is om serieus te overwegen voor je eigen woning. Geef je komst hier door. Ook voor niet-leden!

Informatieavond TWZ geslaagd

Op woensdagavond 11 september 2019 was de grote zaal van ’t Achterom goed gevuld met belangstellenden van allerlei pluimage voor deelname aan het project TWZ: Twee Wijchense Zonnedaken. De aanwezigen kregen van voorzitter Allard van Krevel een presentatie over de technische, organisatorische en financiële aspecten van het project. De presentatie kun je downloaden door hier te klikken.

Nieuw zonnepanelenproject in Wijchen: TWZ

De gemeente Wijchen heeft besloten om twee gemeentelijke gebouwen, sporthal ’t Achterom in de wijk Homberg en multifunctionele accommodatie De Suikerberg in de wijk Woezik, van zonnepanelen te voorzien. Zij heeft daartoe Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL) gevraagd om de uitvoering van dit project met burgerparticipatie op zich te nemen. Nadere informatie zal gegeven worden tijdens een informatiebijeenkomst woensdagavond 11 september in wijkcentrum ’t Achterom.

Met de geplande zonneprojecten zullen de beide locaties bijna tweemaal zoveel elektrische energie opwekken als zij zelf gebruiken.

Het nieuwe project Twee Wijchense Zonnedaken (TWZ) omvat in totaal ca 1.150 panelen, met een geschat investeringsbedrag van ca € 240.000,- . De provincie subsidieert zulke projecten voor 20% mits minimaal 50 particulieren deelnemen. Het benodigde bedrag wil ECL bij elkaar krijgen door burgers de gelegenheid te geven om zonnestroomdelen, ter waarde van € 300,– per stuk te kopen, die 15 jaar lang een goed rendement opleveren (verwachting 5 á 7% over de looptijd van het project). Bij de definitieve toekenning van de zonnestroomdelen hanteert ECL een systematiek waarbij zoveel mogelijk burgers deel kunnen nemen. Deze aanpak biedt iedereen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan duurzame-energieopwekking, ook als dat niet op het eigen dak kan.

Op woensdag 11 september a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) is er een informatiebijeenkomst in wijkcentrum ’t Achterom, waarbij alle aspecten nader worden toegelicht. De entree is gratis en iedereen is welkom. Kort daarna wordt de inschrijving voor het project geopend en kan bij voldoende deelname de realisatie van beide zonnedaken in gang worden gezet. Aanmelding voor de avond is niet verplicht, maar wél fijn in verband met de organisatie en kan via een mailtje naar informatieavond@energiecooperatieleur.nl of via onze site, met opgave van het aantal deelnemers. Het adres van het wijkcentrum is Homberg 25-35, Wijchen.

Energiecoöperatie Leur houdt informatieavond over warmtepompen

“Alles wat je altijd al wilde weten over warmtepompen”: de Energiecoöperatie Leur (ECL) houdt op maandagavond 11 maart een informatieavond in de Sportcentrum Arcus voor iedereen die eindelijk wel eens het naadje van de kous wil weten over wat ‘zo’n ding’ nu eigenlijk doet en of het ook iets is om serieus te overwegen voor je eigen woning.

 ECL (125 leden) stelt zich ten doel om een bijdrage televeren aan de overgang naar duurzaam energiegebruik. Gerealiseerde projecten to tnu toe zijn de zonneakker bij de Hagert en de zonnedaken van ’t Mozaïek en Sportcentrum Arcus. De deelname van zoveel mogelijk coöperatieleden staat daarbij centraal. In het najaar organiseerde ECL nog een drukbezochte lezing van de Wijchenaar Hans Meek over zijn boek “Ecologica”. Met de informatieavond over warmtepompen denkt ECL in een groeiende vraag naar informatie over dit onderwerp te voorzien.

In de media valt regelmatig het woord warmtepomp als het over vermindering van de CO2-uitstoot gaat van onze woningen. De warmtepomp wordt dan nogal eens gekoppeld aan het gasloos maken van ons hele land en daarmee dus ook van de eigen woning.

Nieuwe en jonge huizen zijn over het algemeen dusdanig goed geïsoleerd dat een warmtepomp meestal het hele stookseizoen in de warmtevraag kan voorzien. Voor huizen die zo’n hoge graad van isolatie niet hebben is dat een stuk lastiger. Voor die (grote) groep woningen bestaat echter  de mogelijkheid om een ‘hybride’ verwarmingssysteem te plaatsen, een warmtepomp die slim samenwerkt met een gewone gasketel.  Zolang het niet al te koud is (in ons land heel vaak het geval) kan deze warmtepomp de woning op temperatuur houden en pas als dat niet meer lukt, neemt de gasketel het over. Het hybride systeem zal op de informatieavond nadrukkelijk aan de orde komen.

Het volgende komt op de avond voorbij:

  • In welke situaties is een warmtepomp zinvol en wat kun je eventueel doen om het alsnog zinvol te maken?
  • Welke kosten zijn ermee gemoeid, wat zijn de besparingen en in hoeveel tijd kan de aanschaf terugverdiend worden?
  • Welke vermindering van de CO2-uitstoot is haalbaar?
  • Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?
  • Wat zijn de afmetingen en wat is de benodigde ruimte?
  • Zijn er mogelijkheden voor een subsidie en/of een duurzaamheidslening?

Tijdens de informatieavond zullen deskundigen op al deze punten ingaan en kunnen vragen gesteld worden. Voor geïnteresseerden een ideale manier om zicht te krijgen op het fenomeen (hybride) warmtepomp!

De avond wordt gehouden in Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, Wijchen, begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur (inloop + koffie vanaf 19.30); na afloop is er nog gelegenheid om iets te drinken en na te praten. De deelname is gratis. In verband met de organisatie verzoeken we belangstellenden zich uiterlijk zondag 10 maart aan te melden op deze pagina of via een mailtje naar informatieavond@energiecooperatieleur.nl. Geef daarbij het aantal deelnemers op.


De gewenste toekomst van de ECL in kaart gebracht

Op 27 november waren ruim dertig leden van de ECL bijeen op De Hagert om zich te buigen over de gewenste toekomst van onze coöperatie.  Onder leiding van bestuursleden Ton Baaijens en Chris Vennekens konden de aanwezigen hun visie geven op thema’s als(lokale) zonne- en windenergie, duurzame mobiliteit en professionalisering. De reacties zijn verzameld en zullen leiden tot een conceptbeleidsplan dat op de ALV in het voorjaar van 2019 aan de leden wordt voorgelegd. Een volledig verslag van de avond en wat daaraan vooraf ging vind je hier.

Wijchen moet vaart maken, en de rest van de wereld ook

Hans Meek wond er geen doekjes om tijdens zijn lezing in de bibliotheek van Wijchen op donderdagavond. We staan als mensheid voor een enorme duurzaamheidsopgave. In een volle zaal legde hij uit hoe de groei van de menselijke populatie is geëxplodeerd, vooral de laatste tweehonderd jaar, van één naar zeven miljard. De belangrijkste reden waarom dit kon gebeuren is de ontdekking en het gebruik van fossiele brandstoffen, vooral steenkool en olie. Maar deze zullen opraken, op de korte of lange termijn, terwijl de wereldbevolking voorlopig zal blijven toenemen. Daarmee komt ook de voedselvoorziening in de knel. Het moment voor radicale maatregelen is aangebroken. De lezing was een samenvatting van zijn onlangs verschenen boek Ecologica.

Ecologische voetafdruk
De ongekende recentelijke toename van het gebruik van fossiele brandstoffen en de enorme intensivering van de landbouw en veeteelt heeft ertoe geleid dat de ecologische voetafdruk van de mens een kritische limiet heeft overschreden. Gemiddeld heeft de mens op aarde ongeveer twee hectare aan biologische productiecapaciteit ter beschikking, meer is er eenvoudigweg niet. We gebruiken echter gemiddeld 2,7 hectare, met andere woorden, de aarde is te klein om in onze huidige behoefte te voorzien. Het tekort lenen we van de toekomstige generaties, die we daarmee met door ons veroorzaakte problemen opzadelen. Dat doen we vooral in de westerse wereld. Zo is de ecologische voetafdruk van een Amerikaan acht hectare en van een Nederlander 5,3, drie maal zo veel als beschikbaar is. Een Afrikaan gebruikt gemiddeld 1,4 hectare, dus die kunnen we (nog) weinig verwijten.

Oplossingen
Grootschalige en snelle vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame energie is een bekende en voor de hand liggende deeloplossing voor het geschetste probleem. Met nog geen 7% energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland is daar nog een wereld te winnen. Daarnaast kunnen we onszelf de vraag stellen of we de toename van wereldbevolking gecontroleerd in de hand zouden moeten houden. Het eerste is technisch mogelijk en vraagt vooral politieke wil en daadkracht, waarvoor wij zelf verantwoordelijk zijn. Het tweede punt is een moreel vraagstuk en druist daarbij in tegen de natuurlijke neiging van alles wat leeft de aarde, inclusief de mens: de drang tot instandhouding van de eigen soort. Daarbij is bij de mens het evenwicht tussen vermenigvuldiging en natuurlijke reductie door roofdieren, voedseltekort en ziektes verdwenen.

Discussie
Na afloop van de lezing werd het publiek uitgenodigd om over het thema te discussiëren. Het algemene beeld was dat het gevoel voor urgentie nog niet aanwezig is, vooral niet bij de jongere generatie. Over de noodzaak en mogelijkheden om tot de wellicht noodzakelijke welvaartsreductie te komen liepen de meningen uiteen. De een meent dat we dat niet kunnen en mogen verwachten, maar anderen denken dat een stap terug mogelijk en onontkoombaar is. De aarde die overleeft het overigens wel, daarover was iedereen het eens. En Wijchen? Om daar om op de goede weg te blijven richting energieneutraliteit dienen vóór 2023 vijf grote windmolens binnen de gemeentegrenzen worden geplaatst. Maar waar dan? Over die vraag werd verder gepraat tijdens de afsluitende borrel in de Huiskamer van Wijchen.

Bijzondere ledenvergadering op 27 november 2018

Zoals besloten tijdens de afgelopen ALV organiseert het bestuur van de ECL een bijzondere ledenvergadering over de toekomst van onze coöperatie. Denk daarbij aan thema’s waarop we ons willen richten, het type projecten dat we al dan niet willen oppakken, de rol en inzet van leden, overige activiteiten en professionalisering. Tijdens de avond betrekken we de deelnemers zeer actief in het proces dat zal leiden tot een beleidsplan voor de komende jaren. Je bent van harte welkom en, daarbovenop, jouw inbreng kan medebepalend zijn voor waar we over een paar jaar staan. Dus reserveer deze avond vast in je agenda, nadere informatie volgt begin november, waaronder de plaats van handeling. De avond is alleen toegankelijk voor leden.

ECL organiseert thema-avond over Ecologica

Op donderdag 4 oktober organiseert Energiecoöperatie Leur in samenwerking met de Wijchense schrijver en bioloog Hans Meek een presentatie over zijn boek Ecologica. In dit boek benadert hij de huidige duurzaamheidsproblematiek vanuit een ecologisch perspectief.

Onze moderne welvaart hangt volledig af van het gebruik van fossiele energie (kolen, aardolie en aardgas). Als dit opraakt komt de voedselvoorziening, beschikbaarheid van drinkwater en ziektebestrijding van miljarden mensen in gevaar. In Ecologica bespreekt Hans Meek de onderliggende ecologische processen en mogelijkheden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Tijdens deze avond plaatst de coöperatie de noodzaak tot duurzaamheid in een breder perspectief.

De avond wordt gehouden in de Bibliotheek Wijchen, Campuslaan 8 en start om 20.00 uur met een inleiding door Hans zelf (vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee). Aansluitend zal er mede aan de hand van een aantal stellingen gediscussieerd worden over de betekenis van zijn verhaal. Na afloop ben je welkom in de huiskamer van ’t Mozaïek voor een drankje en kan er verder nagepraat worden. Voor deze avond zal door de bibliotheek een tafel ingericht worden met boeken die, naast het boek Ecologica, aansluiten op het thema van deze avond.

De avond is voor iedereen (leden en niet-leden) gratis toegankelijk. Wel stellen wij het op prijs als je je vooraf aanmeldt.