---

ALV en lustrumfeest uitgesteld

Normaal gesproken houden we in het voorjaar een algemene ledenvergadering (ALV), de planning dit jaar was gericht op 16 mei. We achten de kans dat deze datum zonder sputteren kan blijven staan klein is, en de kans dat er weinig leden zullen komen groot. Daarom hebben we besloten de ALV over de zomer heen te tillen. De datum maken we later bekend. Wat we wel gaan proberen te doen is enkele relevante stukken, waaronder financiële, in de loop van de komende weken aan de leden te doen toekomen. Daarnaast bestaan we in mei vijf jaar en we wilden een lustrumfeest combineren met de ALV. Het ligt voor de hand om ook deze gelegenheid door te schuiven, en aldus hebben we danook besloten.

---

Bericht van de penningmeester

Op dit moment werken we aan de opstelling van de jaarrekening 2019. Evenals de andere jaren maken we weer per project de balans op en stellen de winst- en verliesrekening vast. Op basis hiervan bepalen we de uitkering per Zonnestroomdeel per project. We hopen de stukken eind april in concept gereed te hebben. Vooruitlopend op de formele goedkeuring van het financieel beleid tijdens de ALV zijn we van plan de uitkeringen per project naar de deelnemers in de gebruikelijke periode (mei) over te maken. Vooraf ontvangen de deelnemers een mail hierover.

---

Voortgang TWZ (Twee Wijchense Zonnedaken)

Het project TWZ wordt momenteel door 100% Zonnig gebouwd, op 't Achterom zijn de panelen al geplaatst. Wat betreft De Suikerberg staken twee verliefde scholeksters bijna nog een spaak tussen de wielen, zij hadden een liefdesnestje voorzien op het grinddak aldaar. In allerijl is nesteling voorkomen door netten over het dak te spannen en een alternatief hotel voor het stel aan te bieden. Dat lijkt geaccepteerd te zijn. We verwachten beide projecten in mei op te leveren en vanaf 1 juni 2020 subsidie te toucheren. De eerste uitkeringen betalen we dan in mei volgend jaar.

---

Windenergie in Wijchen

Op initiatief van Gerlach van Velthoven van de organisatie Energie Samen is op 3 maart een groep van tien mensen bij elkaar geweest om de mogelijkheden van windenergie in Wijchen vlot te trekken.

Er zijn op dit moment twee initiatieven voor windenergie in Wijchen:

1. Op de grens van Wijchen en Beuningen nabij Bijsterhuizen op initiatief van een aantal lokale ondernemers en Stichting Wiek II onder leiding van Pim de Ridder.

2. Aan de westzijde van de A50, nabij Niftrik, op initiatief van een aantal lokale grondeigenaren en de Windunie.

Beide projecten stagneren vanwege de gedragscode voor windenergie, die drie jaar geleden door de gemeente Wijchen is opgesteld. De belangrijkste beperkende factoren in deze gedragscode zijn:

1. Minimaal tweederde van de omwonenden binnen een straal van 1 km moeten instemmen met het project, voordat het in verdere procedure gebracht mag worden.

2. Windturbines mogen een maximale tiphoogte van 150 m hebben.

Beide factoren leiden er toe dat windenergie in Wijchen niet van de grond komt. Het evalueren van de gedragscode, toegezegd door de gemeente in 2019, laat nog op zich wachten. De verwachting is echter dat dit wel binnenkort gaat gebeuren en dat er in de nabije toekomst meer mogelijkheden gaan ontstaan voor windenergie.

Om de burgerparticipatie in Wijchen naar een hoger plan te tillen, is de wens om een windenergiecoöperatie op te richten. Als ECL hebben wij aangegeven dit plan een warm hart toedragen, maar als coöperatie niet de mogelijkheid en tijd te hebben om dit actief te ondersteunen. Om deze reden is onder leiding van Gerlach een nieuwe groep gevormd, die hiermee aan de slag gaat. Inmiddels heeft zich een zestal mensen (waaronder ook een aantal ECL-leden) aangemeld voor deze groep. Wie hiervoor belangstelling heeft om eveneens bij te dragen kan zich aanmelden via gerlach.velthoven@energiesamenrivierenland.nl.

---

Voortgang Regionale Energiestrategie (RES)

Als vervolg op het landelijke klimaatakkoord zijn er medio vorig jaar in Nederland 35 regio’s gevormd, die plannen moeten gaan maken voor de lokale duurzame energieopwekking. Het doel is om in 2030 minimaal 49% van de energie duurzaam op te wekken. Daarnaast is een ander belangrijk doel dat in de projecten minimaal 50% burgerparticipatie in één of andere vorm plaats vindt.

Op het vlak van deze burgerparticipatie kunnen lokale energiecoöperaties, zoals ECL een belangrijke rol spelen. Om deze reden nemen wij als ECL samen met een aantal andere energiecoöperaties deel aan het RES-proces in de regio Arnhem-Nijmegen. Inmiddels zijn er diverse bijeenkomsten (zogenaamde ruimteateliers) geweest om zoekgebieden vast te stellen, waar grootschalige zon- en windprojecten gerealiseerd kunnen worden. Volgens planning moet in juni van dit jaar een concept-bod gedaan worden naar de landelijke overheid, waarin aangegeven is hoeveel duurzame energie de regio denkt te kunnen gaan opwekken. Vervolgens moet dit concept-bod medio 2021 definitief gemaakt worden.

Als lokale coöperaties trekken we gezamenlijk op en worden in de vele bijeenkomsten, vertegenwoordigd door twee personen, te weten Ineke de Jong (Wiek-II, windpark Nijmegen-Betuwe) en Irma Corten (Rijn en IJssel Energie).

Bij een recente achterbanbijeenkomst van de lokale energiecoöperaties is geconstateerd dat er door de RES wel heel voortvarend plannen gemaakt worden en gebieden aangewezen worden voor grootschalige duurzame energie, maar dat verzuimd wordt om de lokale bevolking hier in mee te nemen. De burgerparticipatie krijgt dus nog veel te weinig aandacht. In het vervolgtraject van de RES zullen we hier nog nadrukkelijker op gaan wijzen en onze medewerking afhankelijk stellen van de wijze waarop de burgerparticipatie verder ingevuld gaat worden. Voor het welslagen van de plannen in de toekomst is dit essentieel.

Over het vervolg van het RES-proces en de inbreng van de lokale energiecoöperaties houden we je op de hoogte via deze nieuwsbrief.

---

Op de agenda

• Oplevering project TWZ: mei 2020.

• ALV en lustrumviering ECL: najaar 2020.

---