---

Schoonmaakactie Zonneakker Leur op zaterdag 16 maart

Ondanks de regen van de afgelopen dagen zijn de zonnepanelen op De Hagert toch nog enigszins vervuild. Dat komt de energieopbrengst niet ten goede. Daarom houden we een schoonmaakactie op zaterdag 16 maart, te beginnen om 10 uur. We sluiten ons dan aan bij de overige vrijwilligers die dezelfde dag op De Hagert aan de slag gaan. Zoals altijd wordt voor koffie, wat lekkers en lunch gezorgd. Doe je mee? Meld je dan aan via info@energiecooperatieleur.nl of op de website van de ECL.

---

Algemene ledenvergadering op woensdagavond 8 mei

De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de ECL is op woensdagavond 8 mei en vangt aan om 20 uur. Voorafgaand aan de ALV ontvangen de leden relevante stukken die tijdens de avond aan de orde zullen komen. De plaats van handeling zullen we te zijner tijd bekend maken.

---

Bestuursleden gezocht

Het bestuur van de ECL heeft alweer enige tijd geleden een rooster van aftreden opgesteld. Bij de komende ALV zullen twee bestuurders zich terugtrekken: Martine van Aalderen en Ton Baaijens. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe secretaris en een algemeen bestuurslid. Voor de secretariële taak is enige affiniteit met administratie en daarbij te gebruiken IT-hulpmiddelen een pre. Daarnaast zouden we ook graag wat meer expertise binnen het bestuur hebben op het financiële en communicatieve vlak. En natuurlijk zijn enthousiaste kandidaten die zich in willen zetten voor de realisatie van duurzame-energieprojecten altijd welkom. Kortom: wat let je nog om je snel aan te melden via info@energiecooperatieleur.nl.

---

Uitkering op Zonnestroomdelen in mei 2019

Op dit moment wordt er door onze financiële ondersteuners gewerkt aan de opstelling van de Jaarrekening 2018. Relevante gegevens daarvoor, waaronder de definitieve vaststelling van de SDE+-subsidie,  zijn uiterlijk in april beschikbaar. Zodra de jaarrekening is opgesteld, kunnen we voor de drie projecten (Zonneakker Leur, Zonnedak 't Mozaïek en Zonnedak Arcus) de uitkering per Zonnestroomdeel en per deelnemer vaststellen. Vervolgens maken we de uitkering over op de bankrekeningen van de betreffende deelnemers. Naar verwachting doen we dat in mei.

---

Conceptbeleidsdocument opgesteld

In het najaar van 2018 hebben we een succesvolle bijzondere ledenvergadering gehouden waarop de leden hun ideeën hebben kunnen geven over de koers die de ECL zou moeten varen. Op basis daarvan heeft het bestuur een conceptbeleidsdocument opgesteld dat voorafgaand aan de ALV aan de leden zal worden voorgelegd. Leden kunnen eventuele reacties daarop in de vorm van amendementen indienen. Op de ALV zelf zullen we tot slot het definitieve beleidsdocument vaststellen.

---

Afstemming met de gemeente Wijchen

Een afvaardiging van het bestuur van de ECL heeft een gesprek gehad met Titus Burgers (wethouder duurzaamheid) en Patrick Aelmans (beleidsadviseur duurzaamheid). Het daarvoor uitgetrokken uur bleek veel te kort om tot concrete afspraken te komen over wellicht intensievere samenwerking. We hebben over een paar punten van gedachten gewisseld, voornamelijk over windenergie, burgerparticipatie en zonneprojecten op gemeentelijk vastgoed. Het belangrijkste resultaat is dat we hebben afgesproken elkaar wat frequenter te ontmoeten om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en daarbij na te gaan hoe we elkaar kunnen versterken. Een volgende afspraak op relatief korte termijn is in de maak.

---

Op de agenda

• Zonnepanelen wassen op De Hagert: zaterdag 16 maart 2019, 10.00 uur.

• Algemene ledenvergadering: woensdag 8 mei 2019, 20.00 uur.

---